PERSONDATAPOLITIK

PERSONDATAPOLITIK – Børn/forældre 

Persondatapolitik for:
Kalundborg Asyl Børnehave
Lundevej 1, 4400 Kalundborg

Her kan du læse, hvordan Kalundborg Asyl Børnehave håndtere personoplysninger.

Dataansvarlig:
Kalundborg Asyl Børnehave er dataansvarlig, og vi sørger for at behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen.

Vores kontaktoplysninger er:
Leder: Pernille Lundgaard
Lundevej 1, 4400 Kalundborg
Tlf.: 59510757
pelu@kalundborg.dk
www.asylet-kalundborg.dk

Vi behandler følgende persondata:

Når du er indskrevet hos os, indsamler vi følgende personoplysninger til f.eks.:

  • Stamkort, kompetencehjul, sprogvurdering, forældresamtaler, indstillinger til PPR, Fælles Vis, statusudtalelser, underretninger, overlevering til skole, samtykkeerklæring.
  • Kalundborg Asyl Børnehave er omfattet af Kalundborg Kommunes børne- og ungepolitik og de af kommunen fastsatte mål og rammer for dagtilbuddenes arbejde. Kalundborg Kommune har i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område både ret og pligt til at føre tilsyn med den selvejende institution Kalundborg Asyl Børnehave. Institutionen er omfattet af bl.a. offentlighedsloven og forvaltningsloven. Kalundborg Asyl Børnehave har indgået driftsoverenskomst med Kalundborg Kommune i henhold til §§ 14 stk. 2, 19 stk. 3, 26 og 31 i lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge samt § 16 om tilsyn i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.
  • Modtagere af oplysningerne kan være Kalundborg Kommune (PPR, Skoler, andre dagtilbud, Børn læring og uddannelse, Børn og unge, sundhedstjenesten).
  • Persondata opbevares i 5 år, hvorefter de slettes.

Dine rettigheder:

  • Du har ret til, indenfor 1 uge, at få dine egne personoplysninger med i et maskinlæsbart format. 
  • Du har ret til af få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, eller dit barn.
  • Du har ret til af få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret.
  • Du har ret til af få slettet de personoplysninger vi har registreret. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.
  • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Konsekvens af tilbagetrækning af samtykke:
I det omfang behandling af data er baseret på samtykke, vil en tilbagetrækning af dette kunne have konsekvenser for det videre samarbejde mellem dig og Kalundborg Asyl Børnehave.

Sikkerhed:
Personfølsomme oplysninger bliver opbevaret aflåst, hvor det kun er leder og souschef der har adgang.
Følsomme oplysninger som sendes via Kalundborg Kommune, bliver sendt som sikker post.

Klageinstans:
Du har mulighed for at klage over vores behandling af personoplysninger om dig / dit barn til Datatilsynet. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang her www.datatilsynet.dk